تسکین طب » صفحه اصلی
شرکت کاوشـگر گستـرطـب در سال 1377 درا داره ثبت شرکت ها و مالکیـت صنعتی به شمـاره 1144325 به ثبـت رسمـی رسیـد .  بعد از سه سال کارشناسی بازار طراحی و نمـونه سازی های اولـیه و بررسی های فراوان و آمـاده سـازی فضـای تولیـد در سـال 1380  اقـدام به تولـید نمـونه های اولیه در زمینه پوشیـدنیهای ارتوپـدی نمـود . همچنین بـرند تسکین طب نیز در سال 1380به ثبت شرکتها  و مالکیـت صنعتی رسیـد تولیـدات شـرکت در همان ابتـدا با استقـبال بـی نظیری روبـرو شد و نظـر به کمبـود بـازار در زمیـنه تولیــد جوراب بهای واریس استـاندارد اقـدام به تولیـد انـواع متـنوعی از جوراب ها نمود و در سال83 13موفق به دریافت مجـوز موقـت از اداره تجهیزات پزشکی گردید .